Vysvětlivky

Provoz komínů a spotřebičů paliv upravuje Zákon 320/2015 Sb. ze dne 11. listopadu 2015 platný od 1. 1. 2016 a vyhláška 34/2016 ze dne 22. ledna 2016.

Zjednodušený výklad některých pojmů

Co je "Spalinová cesta"?

Termínem spalinová cesta se označuje komín, kouřovod, sopouch zkrátka vše kudy projdou spaliny od spotřebiče než opustí komín.

Co je "Spotřebič paliv"?

Spotřebičem paliv označujeme kotle, krby, kamna, ohřívače vody, zkrátka spotřebiče v nichž spotřebováváme paliva.

Co je "Kontrola spalinové cesty"?

Kontrola spalinové cesty je často i v médiích mylně označovaná jako "revize", ale jedná se o dva naprosto rozdílné úkony.

Kontrolu spalinové cesty provádí kominík a posuzuje bezpečné umístění hořlavých konstrukcí, požární bezpečnost a provozuschopnost komína, jeho stavebně technický stav, dále pak volný a bezpečný přístup k čistícím a kontrolním otvorům.

O této kontrole je sepsán zápis dle zákona.

Četnost provádění kontrol je:

 • a) u spotřebiče do 50kW se provádí 1× ročně (běžné domácí spotřebiče),
 • b) u spotřebiče nad 50kW na tuhá paliva se provádí 2× ročně,
 • c) u spotřebiče nad 50kW na plynná a kapalná paliva se provádí 1× ročně

Co je "Revize spalinové cesty"?

Revizi spalinové cesty provádí kominík – revizní technik spalinových cest, který získal akreditaci u Hospodářské komory ČR.

Revize se neprovádí periodicky, ale na provedenou revizi navazuje kontrola spalinové cesty.

Revize se provádí v těchto definovaných případech:

 • a) před uvedením spalinové cesty do provozu a po každé stavební úpravě komína,
 • b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
 • c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
 • d) po vzniku komínového požáru,
 • e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě

Pokud si to přejete, Revizi Vám provedeme i v případech výše neuvedených.

O revizi je sepsán zápis dle zákona.

Co je "Čištění spalinové cesty"?

Čištění spalinové cesty provádí kominík a zaměřuje se zejména na odstraňování pevných a ostatních usazenin v spalinové cestě jedná se o klasické čištění komína a spalinové cesty např. štětkou a jinými vhodnými nástroji.

Zanášení spalinové cesty výrazně ovlivňuje:

 • vhodnost a kvalita použitého paliva,
 • seřízení spotřebiče paliv,
 • dodržování servisních intervalů pro čištění a udržbu spotřebiče paliv určených výrobcem,
 • kvalita a vhodnost komína,
 • obsluha a vhodný výběr spotřebiče paliv.

Četnost čištění:

(Uvedené hodnoty jsou minimální a dle potřeby je možné a někdy i nutné čistit komín a spalinovou cestu častěji.)

 • Spotřebiče plynných paliv (běžné domácí spotřebiče): Čištění se provádí 1× ročně a výběr sazí nebo kondenzátu také 1× ročně.
 • Spotřebiče tuhých paliv do 50kW při celoročním provozu: Čištění se provádí 3× ročně a výběr sazí 1× ročně – lze provádět i svépomocí (viz zde).

Za sezónní provoz se považuje, pokud provoz komína nepřesáhne v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

 • Spotřebiče tuhých paliv do 50kW při sezónním provozu: Čištění se provádí 2× ročně a výběr sazí 1× ročně – lze provádět i svépomocí (viz zde).
 • Spotřebiče kapalných paliv do 50kW: Čištění se provádí 3× ročně a výběr sazí 1× ročně.
 • Spotřebiče tuhých paliv nad 50kW: Čištění se provádí 2× ročně a výběr sazí 2× ročně.
 • Spotřebiče kapalných paliv nad 50kW: Čištění se provádí 1× ročně a výběr sazí 1× ročně.

Jak zvolit výkon spotřebiče?

Nevhodně zvolený výkon spotřebiče tuhých paliv je jednou z nejčastějších závad. V případě, že zvolíte spotřebič s vyšším výkonem, než využijete, a nebudete jej provozovat ve výkonu, pro který jej výrobce zkonstruoval (budete kotel nebo krbová kamna škrtit!), čeká Vás mnoho nepříjemností:

 • a) nebude docházet k optimálnímu (stechiometrickému) spalování a budete produkovat štiplavý hustý kouř (což všichni v okolí jistě ocení),
 • b) nebudete využívat maximální množství energie obsažené v palivu, protože nedostatek vzduchu neumožní dostatečné prohoření (což se nevyplatí),
 • c) u krbových kamen se nebudete kochat pohledem na plápolající oheň, neboť přes sklo nebude vidět,
 • d) bude docházet k dehtování, komín a spotřebič budou zaneseny dehtem a čeká Vás neustálé čištění,
 • e) pokud nebudete čistit pravděpodobně, dojde ke vzniku komínového požáru (v lepším případě nevyhoříte).

Stačí jen vybrat spotřebič vhodného výkonu. U spotřebiče tuhých paliv platí, že lze v menším topit trošku víc, ale ve větším nelze topit méně.

Jednoduché stanovení výkonu nabízí prodejce kamen a krbů ASTRANET.cz.